user_mobilelogo

Τήν Πέμπτη 20 Ἰουλίου 2023, ἑορτή τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου, πανηγύρισε τό ὁμώνυμο Παρεκκλήσιο τοῦ Προφήτου, τό ὁποῖο βρίσκεται στήν κορυφή καί ἐντός τῶν τειχῶν τοῦ Κάστρου τῆς Ναυπάκτου, καί στό ὁποῖο κάθε χρόνο ἀνηφορίζουν πολλοί πιστοί γιά νά ἐκκλησιαστοῦν καί νά λάβουν τήν εὐλογία τοῦ Προφήτου. Μέ τήν ἑορτή τοῦ Προφήτη Ἠλία, συμπίπτει ἡ ἐπέτειος τῆς ἐκλογῆς (19 Ἰουλίου) καί τῆς χειροτονίας εἰς Μητροπολίτην (20 Ἰουλίου) τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου, ὁ ὁποῖος ἐφέτος συμπλήρωσε 28 ἔτη ὡς Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

Τήν Παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε ὁ Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός μετά ἀρτοκλασίας, χοροστατοῦντος τοῦ Μητροπολίτου μας κ. Ἱεροθέου.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἀναφέρθηκε στήν εἰκόνα τοῦ Προφήτη Ἠλία πού κάθεται μπροστά ἀπό ἕνα σπήλαιο. Πρόκειται γιά τό σπήλαιο ὅπου τόν ἔστειλε ὁ Θεός στό ὄρος Χωρήβ. Ἐκεῖ ἔλαβε ἐντολή ἀπό τόν Θεό νά ἐξέλθη τήν ἄλλη ἡμέρα γιατί θά περάση ὁ Κύριος.

Τήν ἑπομένη ἡμέρα ἔγινε μεγάλη ἀνεμοθύελλα, ἀλλά δέν ἦταν σέ αὐτήν ὁ Θεός. Ἔπειτα ἔγινε σεισμός, ἀλλά οὔτε ἐκεῖ ἦταν ὁ Θεός. Ἀκολούθησε πῦρ, οὔτε καί ἐκεῖ ἦταν ὁ Θεός. Τέλος ἀκούστηκε «φωνή αὔρας λεπτῆς» καί ἐκεῖ ἦταν ὁ Κύριος πού τοῦ ἔδινε ὁδηγίες τί ἔπρεπε νά κάνη.

Ἀναλύοντας αὐτό τό γεγονός ὁ Σεβασμιώτατος εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος πάντοτε ἀναζητᾶ τόν Θεό καί ὁ Θεός ἀναζητᾶ τόν ἄνθρωπο, ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά ζήση χωρίς Θεό, ἐπειδή εἶναι θεολογικόν ὄν. Ἔπειτα, τόνισε ὅτι, γιά νά ἀναζητήση ὁ ἄνθρωπος τόν Θεό, χρειάζεται προετοιμασία• νά κλειστῆ στό δικό του ἐσωτερικό σπήλαιο, στήν καρδιά του, καί νά ζῆ μέ προσευχή. Ἐπίσης, εἶναι σημαντικό νά ξέρουμε τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἐμφανίζεται ὁ Θεός• δέν ἐμφανίζεται ὡς ἀνεμοθύελλα, οὔτε ὡς σεισμός, οὔτε ὡς πῦρ, ἀλλά ὡς «φωνή αὔρας λεπτῆς», πού δείχνει τήν ἀγάπη.

Κατέληξε ὅτι ὁ Προφήτης Ἠλίας μᾶς δείχνει ὅτι τά μεγαλύτερα θέματα στήν ζωή μας δέν εἶναι τά φιλοσοφικά, τά κοινωνικά, ἀλλά τά θεολογικά, ἡ σχέση μας μέ τόν Θεό τῆς ἀγάπης καί τῆς φιλανθρωπίας.

Κατά τήν ἀπόλυση τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβασμιώτατος συνεχάρη τούς πολλούς προσκυνητές, πού, ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καί φέτος παρά τόν καύσωνα, ἀνηφόρισαν στήν κορυφή τοῦ Κάστρου γιά νά συμμετάσχουν στόν Ἑσπερινό, ὁ ὁποῖος τελέσθηκε στόν αὔλειο χῶρο μπροστά ἀπό τό Παρεκκλήσιο.

Ἑορτὴ τοῦ Προφήτου Ἠλία στὸ Κάστρο τῆς Ναυπάκτου

Τό πρωΐ τῆς ἑορτῆς τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ τελέσθηκε στό Παρεκκλήσιο Ὄρθρος καί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Ἱερόθεο, τόν ὁποῖο πλαισίωσαν ὁ Γεν. Ἀρχ. Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως π. Θωμᾶς Βαμβίνης, οἱ Ἐφημέριοι τῆς Ἐνορίας τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, στήν ὁποία ἀνήκει τό Παρεκκλήσιο, π. Θεμιστοκλῆς Τσιτσιρίκης καί π. Γεώργιος Παπαβαρνάβας καί οἱ Διάκονοι π. Παΐσιος καί π. Ἀντώνιος.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του συνέχισε τό περιστατικό πού συνέβη μέ τήν ἐμφάνιση τοῦ Θεοῦ στόν Προφήτη Ἠλία, πού τοῦ ἔδωσε ἐντολή νά πορευθῆ «εἰς ὁδόν ἐρήμου Δαμασκοῦ» καί νά προβῆ σέ τρεῖς πράξεις: Νά χρίση τόν Ἀζαήλ βασιλέα τῆς Συρίας, τόν Ἰού βασιλέα τοῦ Ἰσραήλ καί τόν Ἐλισσαιέ «εἰς προφήτην ἀντί αὐτοῦ».

Στήν συνέχεια ἡ Ἁγία Γραφή παρουσιάζει τήν χρίση τοῦ Ἐλισσαίου σέ προφήτη. Τόν συνάντησε πού ὄργωνε μέ τέσσερα ζεύγη βοδιῶν, τόν πλησίασε καί τοῦ ἔριξε πάνω του τήν μηλωτή (δέρμα προβάτου) πού φοροῦσε. Τότε ὁ Ἐλισσαῖος ἄφησε τά βόδια, πῆγε στόν προφήτη Ἠλία καί τοῦ εἶπε ὅτι θά πάη νά καταφιλήση τόν πατέρα του καί θά τόν ἀκολουθήση. Πῆγε, θυσίασε τά βόδια, τά ἔψησε καί ἔδωσε στόν λαό νά φάγη καί ἔπειτα ἀκολούθησε τόν Ἠλία καί «ἐλειτούργει αὐτῷ», δηλαδή τόν ὑπηρετοῦσε μέχρι τήν ἀνάληψή του.

Στήν συνέχεια εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος ὅτι αὐτή ἡ κλήση τοῦ Ἐλισσαίου ἦταν ἀπό προφήτη σέ προφήτη. Ὁ Ἐλισσαῖος ἐγκατέλειψε τά πάντα καί ἀκολούθησε ἕναν προφήτη.

Κατέληξε ὅτι τό περιστατικό αὐτό δείχνει τό πῶς μεταδίδεται τό χάρισμα, καί πῶς παραλαμβάνεται. Ὅπως ἡ ἀνθρώπινη γνώση μεταδίδεται ἀπό αὐτόν πού τήν κατέχει σέ αὐτόν πού τήν ζητᾶ καί ἀφιερώνει τά πάντα γιά νά τήν παραλάβη, ἔτσι συμβαίνει καί μέ τό χάρισμα, τήν προφητεία. Ὁ προφήτης μεταδίδει τό προφητικό χάρισμα στά πνευματικά του παιδιά καί οἱ ἅγιοι μεταδίδουν τόν τρόπο γιά νά γίνουν καί οἱ ἄλλοι ἅγιοι. Αὐτός εἶναι ἕνας πνευματικός νόμος, πού ἐκφράζει τό μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας, τό μυστήριο τῆς θεολογίας καί τό μυστήριο τῆς ὑπακοῆς.

Πρίν τήν ἀπόλυση τῆς Θείας Εὐχαριστίας ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως π. Θωμᾶς Βαμβίνης, εὐχήθηκε ἐκ μέρους τῶν Ἱερέων καί τοῦ λαοῦ κατάλληλα στόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη κ. Ἱερόθεο γιά τήν 28η ἐπέτειο τῆς ἐκλογῆς καί χειροτονίας του σέ Ἐπίσκοπο καί Μητροπολίτη τῆς Ναυπάκτου.

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε ὅλους τούς συνεργάτες του, τούς συμμετέχοντες στήν πανήγυρη, τούς Ἱερεῖς, τούς ψάλτες, τούς ἐπιτρόπους, ὅσους βοήθησαν στήν ἑορτή, καί τόν Δημήτρη Ἰωάννου γιά τήν τηλεοπτική κάλυψη.

Τέλος, οἱ ἱεροψάλτες ἔψαλαν τό «Πολυχρόνιο» τοῦ Σεβασμιωτάτου.

Videos ἀπὸ τὴν ἑορτὴ

Φωτογραφίες Ἑσπερινὸς

Φωτογραφίες Ὄρθρος Θεία Λειτουργία

Επικαιρότητα

Μεγάλη Παρασκευή στήν Ναύπακτο
Ἀποκαθήλωση στόν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς Ναυπάκτου
Περιφερειακό Πρωτοδικείο στη Ναύπακτο
Η Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου γιορτάζει την 20η επέτειο από την Έναρξη Λειτουργίας της, υποδεχόμενη την Ολυμπιακή Φλόγα για την Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία «Παρίσι 2024»
Με την Υπουργό Πολιτισμού Λ.Μενδώνη συναντήθηκε ο Δήμαρχος Β.Γκίζας
Στην Ναύπακτο το Συνέδριο "Καρδιολογία του Μέλλοντος" στις 5-6 Απριλίου
Τη νέα Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φ.Σαράντη υποδέχθηκε στο Δημαρχείο ο Δήμαρχος Β.Γκίζας
Κάλεσμα σε εθελοντές για τους Εορτασμούς της Απελευθέρωσης της Ναυπάκτου
Ο Δήμος Ναυπακτίας τιμά την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου
Κύριο Θέμα: Ὁ Κύριος τῆς Δόξης Νέο βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου μέ θέμα τήν ἑρμηνεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης
Ξεκινούν στις 4 Μαρτίου τα Προγράμματα «Άθληση για Όλους» στην Ναύπακτο και το Αντίρριο
Ἑορτή τῶν ἐν Πάτραις Ναυπακτίων στόν Ἅγιο Χαράλαμπο Ζαρουχλέϊκων
Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Ειδικού Σχολείου Ναυπάκτου
Χριστούγεννα στήν Ναύπακτο
Ευχές από τον Δήμαρχο Ναυπακτίας
Δήμος Ναυπακτίας: Και αυτά τα Χριστούγεννα γιορτάζουμε μαζί!
Ορκωμοσία νέου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας
Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη - Εγκαίνια της έκθεσης του Γιάννη Αδαμάκη
ΕΦ.Α Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος - Εγκαίνια περιοδικής εικαστικής έκθεσης του Γιάννη Αδαμάκη στο Φετιχιέ Τζαμί Ναυπάκτου
Θεία Λειτουργία στό Ἐκκλησάκι τοῦ Κέντρου Ὑγείας Ναυπάκτου

Πολιτισμός - Σύλλογοι

Ενεργή παρουσία της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ναυπακτίας στις εκδηλώσεις για την 198η επέτειο της Εξόδου της Ηρωικής Φρουράς των Ελεύθερων Πολιορκημένων το 1826
Η Ομοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας στις εκδηλώσεις για τα 20 χρόνια της Γέφυρας και της υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας
Η Ομοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας στους εορτασμούς της 25ης Μαρτίου
Κυκλοφόρησε η Ναυπακτιακή Φωνή του Μαρτίου
Ο Σύλλογος Αναβίωσης Απογόνων Σουλιωτών Ναυπακτίας συμμετέχει στον εορτασμό της 198ης Επετείου της Εξόδου της Ηρωικής Φρουράς των Ελεύθερων Πολιορκημένων
Σύλλογος Ελευθέριανης Ναυπακτίας - Εκδρομή στη Νότιο Πελοπόννησο
Σύλλογος των Απανταχού Ποκιστιάνων - Εκδρομή Λουτράκι - Άγιο Ποτάπιο
Σύλλογος Δορβιτσωτών Ναυπακτίας - Εκδρομή στα Καλάβρυτα
ΕΝΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟ στη Δάφνη Ναυπακτίας (Μυθιστόρημα)
Η νέα σύνθεση των οργάνων της Ο.ΣΥ.Ν
Η Ομοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας για το Πρωτοδικείο της Ι.Π Μεσολογγίου
Ομοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας - Γενική συνέλευση - Πανναυπακτιακή γιορτή 2024
Ναυπακτιακή Πίτα 2024 - Πρόσκληση
Σύλλογος εν Αθήναις Στρανωμιτών "Ο Άγιος Νικόλαος" - Πρόσκληση για τον ετήσιο χορό του Συλλόγου
Σύλλογος Δορβιτσωτών Ναυπακτίας - Πρόσκληση για το χορό του Συλλόγου
Πολιτιστικός Σύλλογος Ανωχωριτών - Γιορτή Κραβαρίτικης Γευσιγνωσίας
Γενική Συνέλευση και κοπή της Πίτας του Συλλόγου Απανταχού Χομοριτών
Αδελφότητα Καταφυγιωτών - Κοπή πίτας
Σύλλογος Γραμμενιοξυωτών - Κοπή πίτας
Πολιτιστικός Σύλλογος Στύλιας - Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας

1821-2021

Αγωνιστές της Επανάστασης από την περιοχή του Προσχίου
Η Ο.ΣΥ.Ν συμμετέχει στις εκδηλώσεις για την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση
Ο.ΣY.Ν: «Γιορτάζοντας τα 200 χρόνια του Εικοσιένα»
Σουλιώτες οπλαρχηγοί στην απελευθέρωση της Ναυπάκτου του Νικόλαου Μ. Τριψιάνου
Γιάννης Παν. Φαρμάκης – Κραβαρίτης, Ο Ηρωικός Οπλαρχηγός του ΄21 του Χαράλαμπου Δ. Χαραλαμπόπουλου
Ο απελευθερωτικός αγώνας του ΄21 στη Δυτική Ελλάδα του Γιάννη Χαλάτση
"Το Ναυπακτοβενέτικο στο 1821" του Ηλία Στ. Δημητρόπουλου
Κωνσταντίνος Δ. Βουτσινάς: " Γιάννης Βλαχογιάννης - Ο νεωτεριστής Επαχτίτης"
Ο Δήμος Ναυπακτίας τιμά την Επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση
Χρήστος Σιαμαντάς: «Τα πολεμικά γεγονότα στην περιοχή της Ναυπάκτου την περίοδο της Επανάστασης του 1821»
200 χρόνια ελληνική επανάσταση
Εμφύλιοι πόλεμοι: Το σαράκι του ελληνισμού
Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος: Ὁ Διχασμός τοῦ Γένους. Ἐθναρχία, Γένος, ἀνασύνταξη
Κάστρα, φρούρια και μοναστήρια της Ναυπακτίας κατά την Επανάσταση του 1821
Ἐκκλησία καὶ Ἐπανάσταση τοῦ 1821 - Δῆμος Ναυπακτίας
Αγωνιστές του 1821 από τα χωριά της Χάλκειας (Γαβρολίμνη - Καλαβρούζα - Τρίκορφο) του Θανάση Καλαβρουζιώτη
Με λαμπρότητα και συγκίνηση ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου
1821 – 2021 –– 200 χρόνια μετά την επανάσταση –– Τιμούμε - Γιορτάζουμε - Συμμετέχουμε - Οραματιζόμαστε
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

 

booked.net