user_mobilelogo

Τήν Πέμπτη 20 Ἰουλίου 2023, ἑορτή τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου, πανηγύρισε τό ὁμώνυμο Παρεκκλήσιο τοῦ Προφήτου, τό ὁποῖο βρίσκεται στήν κορυφή καί ἐντός τῶν τειχῶν τοῦ Κάστρου τῆς Ναυπάκτου, καί στό ὁποῖο κάθε χρόνο ἀνηφορίζουν πολλοί πιστοί γιά νά ἐκκλησιαστοῦν καί νά λάβουν τήν εὐλογία τοῦ Προφήτου. Μέ τήν ἑορτή τοῦ Προφήτη Ἠλία, συμπίπτει ἡ ἐπέτειος τῆς ἐκλογῆς (19 Ἰουλίου) καί τῆς χειροτονίας εἰς Μητροπολίτην (20 Ἰουλίου) τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου, ὁ ὁποῖος ἐφέτος συμπλήρωσε 28 ἔτη ὡς Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

Τήν Παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε ὁ Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός μετά ἀρτοκλασίας, χοροστατοῦντος τοῦ Μητροπολίτου μας κ. Ἱεροθέου.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἀναφέρθηκε στήν εἰκόνα τοῦ Προφήτη Ἠλία πού κάθεται μπροστά ἀπό ἕνα σπήλαιο. Πρόκειται γιά τό σπήλαιο ὅπου τόν ἔστειλε ὁ Θεός στό ὄρος Χωρήβ. Ἐκεῖ ἔλαβε ἐντολή ἀπό τόν Θεό νά ἐξέλθη τήν ἄλλη ἡμέρα γιατί θά περάση ὁ Κύριος.

Τήν ἑπομένη ἡμέρα ἔγινε μεγάλη ἀνεμοθύελλα, ἀλλά δέν ἦταν σέ αὐτήν ὁ Θεός. Ἔπειτα ἔγινε σεισμός, ἀλλά οὔτε ἐκεῖ ἦταν ὁ Θεός. Ἀκολούθησε πῦρ, οὔτε καί ἐκεῖ ἦταν ὁ Θεός. Τέλος ἀκούστηκε «φωνή αὔρας λεπτῆς» καί ἐκεῖ ἦταν ὁ Κύριος πού τοῦ ἔδινε ὁδηγίες τί ἔπρεπε νά κάνη.

Ἀναλύοντας αὐτό τό γεγονός ὁ Σεβασμιώτατος εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος πάντοτε ἀναζητᾶ τόν Θεό καί ὁ Θεός ἀναζητᾶ τόν ἄνθρωπο, ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά ζήση χωρίς Θεό, ἐπειδή εἶναι θεολογικόν ὄν. Ἔπειτα, τόνισε ὅτι, γιά νά ἀναζητήση ὁ ἄνθρωπος τόν Θεό, χρειάζεται προετοιμασία• νά κλειστῆ στό δικό του ἐσωτερικό σπήλαιο, στήν καρδιά του, καί νά ζῆ μέ προσευχή. Ἐπίσης, εἶναι σημαντικό νά ξέρουμε τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἐμφανίζεται ὁ Θεός• δέν ἐμφανίζεται ὡς ἀνεμοθύελλα, οὔτε ὡς σεισμός, οὔτε ὡς πῦρ, ἀλλά ὡς «φωνή αὔρας λεπτῆς», πού δείχνει τήν ἀγάπη.

Κατέληξε ὅτι ὁ Προφήτης Ἠλίας μᾶς δείχνει ὅτι τά μεγαλύτερα θέματα στήν ζωή μας δέν εἶναι τά φιλοσοφικά, τά κοινωνικά, ἀλλά τά θεολογικά, ἡ σχέση μας μέ τόν Θεό τῆς ἀγάπης καί τῆς φιλανθρωπίας.

Κατά τήν ἀπόλυση τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβασμιώτατος συνεχάρη τούς πολλούς προσκυνητές, πού, ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καί φέτος παρά τόν καύσωνα, ἀνηφόρισαν στήν κορυφή τοῦ Κάστρου γιά νά συμμετάσχουν στόν Ἑσπερινό, ὁ ὁποῖος τελέσθηκε στόν αὔλειο χῶρο μπροστά ἀπό τό Παρεκκλήσιο.

Ἑορτὴ τοῦ Προφήτου Ἠλία στὸ Κάστρο τῆς Ναυπάκτου

Τό πρωΐ τῆς ἑορτῆς τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ τελέσθηκε στό Παρεκκλήσιο Ὄρθρος καί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Ἱερόθεο, τόν ὁποῖο πλαισίωσαν ὁ Γεν. Ἀρχ. Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως π. Θωμᾶς Βαμβίνης, οἱ Ἐφημέριοι τῆς Ἐνορίας τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, στήν ὁποία ἀνήκει τό Παρεκκλήσιο, π. Θεμιστοκλῆς Τσιτσιρίκης καί π. Γεώργιος Παπαβαρνάβας καί οἱ Διάκονοι π. Παΐσιος καί π. Ἀντώνιος.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του συνέχισε τό περιστατικό πού συνέβη μέ τήν ἐμφάνιση τοῦ Θεοῦ στόν Προφήτη Ἠλία, πού τοῦ ἔδωσε ἐντολή νά πορευθῆ «εἰς ὁδόν ἐρήμου Δαμασκοῦ» καί νά προβῆ σέ τρεῖς πράξεις: Νά χρίση τόν Ἀζαήλ βασιλέα τῆς Συρίας, τόν Ἰού βασιλέα τοῦ Ἰσραήλ καί τόν Ἐλισσαιέ «εἰς προφήτην ἀντί αὐτοῦ».

Στήν συνέχεια ἡ Ἁγία Γραφή παρουσιάζει τήν χρίση τοῦ Ἐλισσαίου σέ προφήτη. Τόν συνάντησε πού ὄργωνε μέ τέσσερα ζεύγη βοδιῶν, τόν πλησίασε καί τοῦ ἔριξε πάνω του τήν μηλωτή (δέρμα προβάτου) πού φοροῦσε. Τότε ὁ Ἐλισσαῖος ἄφησε τά βόδια, πῆγε στόν προφήτη Ἠλία καί τοῦ εἶπε ὅτι θά πάη νά καταφιλήση τόν πατέρα του καί θά τόν ἀκολουθήση. Πῆγε, θυσίασε τά βόδια, τά ἔψησε καί ἔδωσε στόν λαό νά φάγη καί ἔπειτα ἀκολούθησε τόν Ἠλία καί «ἐλειτούργει αὐτῷ», δηλαδή τόν ὑπηρετοῦσε μέχρι τήν ἀνάληψή του.

Στήν συνέχεια εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος ὅτι αὐτή ἡ κλήση τοῦ Ἐλισσαίου ἦταν ἀπό προφήτη σέ προφήτη. Ὁ Ἐλισσαῖος ἐγκατέλειψε τά πάντα καί ἀκολούθησε ἕναν προφήτη.

Κατέληξε ὅτι τό περιστατικό αὐτό δείχνει τό πῶς μεταδίδεται τό χάρισμα, καί πῶς παραλαμβάνεται. Ὅπως ἡ ἀνθρώπινη γνώση μεταδίδεται ἀπό αὐτόν πού τήν κατέχει σέ αὐτόν πού τήν ζητᾶ καί ἀφιερώνει τά πάντα γιά νά τήν παραλάβη, ἔτσι συμβαίνει καί μέ τό χάρισμα, τήν προφητεία. Ὁ προφήτης μεταδίδει τό προφητικό χάρισμα στά πνευματικά του παιδιά καί οἱ ἅγιοι μεταδίδουν τόν τρόπο γιά νά γίνουν καί οἱ ἄλλοι ἅγιοι. Αὐτός εἶναι ἕνας πνευματικός νόμος, πού ἐκφράζει τό μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας, τό μυστήριο τῆς θεολογίας καί τό μυστήριο τῆς ὑπακοῆς.

Πρίν τήν ἀπόλυση τῆς Θείας Εὐχαριστίας ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως π. Θωμᾶς Βαμβίνης, εὐχήθηκε ἐκ μέρους τῶν Ἱερέων καί τοῦ λαοῦ κατάλληλα στόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη κ. Ἱερόθεο γιά τήν 28η ἐπέτειο τῆς ἐκλογῆς καί χειροτονίας του σέ Ἐπίσκοπο καί Μητροπολίτη τῆς Ναυπάκτου.

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε ὅλους τούς συνεργάτες του, τούς συμμετέχοντες στήν πανήγυρη, τούς Ἱερεῖς, τούς ψάλτες, τούς ἐπιτρόπους, ὅσους βοήθησαν στήν ἑορτή, καί τόν Δημήτρη Ἰωάννου γιά τήν τηλεοπτική κάλυψη.

Τέλος, οἱ ἱεροψάλτες ἔψαλαν τό «Πολυχρόνιο» τοῦ Σεβασμιωτάτου.

Videos ἀπὸ τὴν ἑορτὴ

Φωτογραφίες Ἑσπερινὸς

Φωτογραφίες Ὄρθρος Θεία Λειτουργία

Επικαιρότητα

Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη - Εγκαίνια της έκθεσης του Γιάννη Αδαμάκη
ΕΦ.Α Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος - Εγκαίνια περιοδικής εικαστικής έκθεσης του Γιάννη Αδαμάκη στο Φετιχιέ Τζαμί Ναυπάκτου
Θεία Λειτουργία στό Ἐκκλησάκι τοῦ Κέντρου Ὑγείας Ναυπάκτου
43 Κοινότητες της ορεινής Ναυπακτίας με δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο
Ἑορτή τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στήν Ναύπακτο
“Sea Access” στην παραλία Ψανής για τα ΑμεΑ
Ο Θοδωρής Βουτσικάκης ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη στο Ενετικό Λιμάνι σε διασκευή Γιάννη Μπελώνη
Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στήν Ἄνω Χώρα Ναυπακτίας
Ἑορτὴ τοῦ Προφήτου Ἠλία στὸ Κάστρο τῆς Ναυπάκτου
Στο Σοβεράτο της Ιταλίας 5 εκπαιδευτικοί του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου
Μεγάλη Παρασκευή στην Ναύπακτο Ξεχωριστή μεγαλοπρέπεια και κατάνυξη στο Ενετικό Λιμάνι
Με ταχείς ρυθμούς η ανάπλαση - ανάδειξη της πλατείας Κάτω Δάφνης
Στη Θεσσαλονίκη ο Δήμαρχος Βασίλης Γκίζας για την προβολή της Ναυπακτίας
Η πλήρης μελέτη του Β1 Σταδίου του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ΔΕ Ναυπάκτου
Παρουσίαση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Ναυπάκτου την Τρίτη 21/3
Στους κορυφαίους προορισμούς για το Πάσχα η Ναύπακτος
Το Πρόγραμμα Εορτασμού της 25ης Μαρτίου στην Ναύπακτο και το Αντίρριο
Ξεκινά τη Δευτέρα ένα από τα σημαντικότερα έργα της Ναυπάκτου
Σήμερα στις 17:00’ η ενημέρωση - παρουσίαση του έργου στερέωσης του ενετικού λιμανιού
16-17-18 Ιουνίου η Ναύπακτος στο επίκεντρο του Χορωδιακού Τραγουδιού

Πολιτισμός - Σύλλογοι

Έγινε η παρουσίαση του βιβλίου των πρακτικών του Β' Πανναυπακτιακού Αναπτυξιακού συνεδρίου
Η Ομοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας και η Αδελφότης Ναυπακτίων Αττικής "Ο Έπαχτος" τίμησε τον Χαράλαμπο Δ. Χαραλαμπόπουλο
Παρουσίαση του βιβλίου των πρακτικών του Β΄ Πανναυπακτιακού Συνεδρίου "Η Ναυπακτία Ψηλά"
Τιμητική εκδήλωση για τον Χαράλαμπο Χαραλαμπόπουλο
Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση και αρχαιρεσίες του Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Αμπελακιωτισσιωτών
Σύλλογος Αραχωβιτών - Εκδηλώσεις 2023
Πολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Σιμιωτών - Εικαστικό εργαστήρι για μικρά και... μεγάλα παιδιά
Σύλλογος Τερψιθεατών - Ξεφλουδίσια στην Τερψιθέα
Σύλλογος Ελευθεριανιτών Ναυπάκτου - Γιορτή δηλωτής
Παιδική βραδιά στην Βελβίνα
Αντάμωμα Παλαιοπυργιωτών 2023
Πολιτιστικός Σύλλογος Ανωχωριτών Ναυπακτίας - Ξεναγήσεις στο Λαογραφικό Μουσείο
Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Ελατόβρυσης "Η Αγία Τριάδα" - Καλοκαιρινές Εκδηλώσεις
Σύλλογος απανταχού Κρυονεριτών "Ο Δαμιανός" - Αυγουστιάτικο Πανηγύρι
Όμιλος Σιμιωτών Ναυπακτίας - Πυλήνεια 2023
Ελευθέριανη Ναυπακτίας - 1η Γιορτή της ρίγανης
Βραδιά γλυκού στη Μαμουλάδα
Αντάμωμα Απανταχού Χομοριτών 2023
Εκπολιτιστικός σύλλογος Στρανωμιτών - Παραδοσιακό αλώνισμα
Πολιτιστικός σύλλογος Αμπελακιωτισσιωτών - Εγκαίνια Λαογραφικού Μουσείου και Ετήσιο Αντάμωμα

1821-2021

Αγωνιστές της Επανάστασης από την περιοχή του Προσχίου
Η Ο.ΣΥ.Ν συμμετέχει στις εκδηλώσεις για την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση
Ο.ΣY.Ν: «Γιορτάζοντας τα 200 χρόνια του Εικοσιένα»
Σουλιώτες οπλαρχηγοί στην απελευθέρωση της Ναυπάκτου του Νικόλαου Μ. Τριψιάνου
Γιάννης Παν. Φαρμάκης – Κραβαρίτης, Ο Ηρωικός Οπλαρχηγός του ΄21 του Χαράλαμπου Δ. Χαραλαμπόπουλου
Ο απελευθερωτικός αγώνας του ΄21 στη Δυτική Ελλάδα του Γιάννη Χαλάτση
"Το Ναυπακτοβενέτικο στο 1821" του Ηλία Στ. Δημητρόπουλου
Κωνσταντίνος Δ. Βουτσινάς: " Γιάννης Βλαχογιάννης - Ο νεωτεριστής Επαχτίτης"
Ο Δήμος Ναυπακτίας τιμά την Επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση
Χρήστος Σιαμαντάς: «Τα πολεμικά γεγονότα στην περιοχή της Ναυπάκτου την περίοδο της Επανάστασης του 1821»
200 χρόνια ελληνική επανάσταση
Εμφύλιοι πόλεμοι: Το σαράκι του ελληνισμού
Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος: Ὁ Διχασμός τοῦ Γένους. Ἐθναρχία, Γένος, ἀνασύνταξη
Κάστρα, φρούρια και μοναστήρια της Ναυπακτίας κατά την Επανάσταση του 1821
Ἐκκλησία καὶ Ἐπανάσταση τοῦ 1821 - Δῆμος Ναυπακτίας
Αγωνιστές του 1821 από τα χωριά της Χάλκειας (Γαβρολίμνη - Καλαβρούζα - Τρίκορφο) του Θανάση Καλαβρουζιώτη
Με λαμπρότητα και συγκίνηση ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου
1821 – 2021 –– 200 χρόνια μετά την επανάσταση –– Τιμούμε - Γιορτάζουμε - Συμμετέχουμε - Οραματιζόμαστε
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

 

booked.net