user_mobilelogo

Τήν Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2021, στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ναυπάκτου τελέσθηκε Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεο καί τό Μνημόσυνο τῶν Εὐεργετῶν-Δωρητῶν τῆς Ναυπακτίας.

Ἐφέτος, λόγῳ τῶν ἐκτάκτων ὑγιειονομικῶν μέτρων δέν ἔγιναν ἀνακοινώσεις καί δέν στάλθηκαν προσκλήσεις.

Γιά τόν λόγο αὐτόν ἄλλωστε δέν πραγματοποιήθηκε καί ὁ καθιερωμένος δημόσιος ἀπολογισμός στήν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου, ἀλλά ὁ Σεβασμιώτατος, ὡς Πρόεδρος τῶν Ἱδρυμάτων, δημοσίευσε ἐνημερωτικό δελτίο, καί τά Ἱδρύματα καί Κληροδοτήματα, μετά ἀπό τηλεφωνικές συνδιασκέψεις τῶν Διοικητικῶν Συμβουλίων τους, ἐνέκριναν καί ἀνακοινώνουν διά τοῦ παρόντος τούς ὑποτρόφους τους, μαθητές, φοιτητές καί μεταπτυχιακούς.

Ἐφέτος δόθηκαν συνολικά 52.900 εὐρώ γιά ὑποτροφίες στούς νέους τῆς Ναυπάκτου γιά τίς σπουδές τους, καί 3.400 εὐρώ γιά ἐπιχορηγήσεις σέ κοινωφελεῖς φορεῖς καί συλλόγους, δηλαδή συνολικά 56.300 εὐρώ.

Ὑπενθυμίζουμε ὅτι τά Ἱδρύματα – Κληροδοτήματα τῆς Ἐπαρχίας μας εἶναι τά ἑξῆς:

 • Γεωργίου καί Μαρίας Ἀθανασιάδη - Νόβα, · Δημητρίου καί Βασιλικῆς Παπαχαραλάμπους, · Γεωργίου Καπουρδέλη - Ἰωάννου Ξύκη, · Ἀνδρέα Τσάρα, · Ἀνδρέα Κοζώνη, · Γαβριήλ Οἰκονόμου, · Δημητρίου Ἀσημακοπούλου, · Δημητρίου Πλούμη, · Γιάννη Βαρδακουλᾶ, · Λεωνίδα Τσώνη, · Λεωνίδα Κολοκυθᾶ, · καί ἡ κληρονομιά Ἀντωνίου καί Παναγιώτας Ἀναστασοπούλου.

Οἱ Εὐεργέτες-Δωρητές τῆς Ἐπαρχίας μας εἶναι:

Οἱ Μητροπολίτες ΣεραφείμΧριστοφόρος καί Δαμασκηνός, οἱ Γεώργιος καί Μαρία Ἀθανασιάδη-Νόβα, Δημήτριος καί Βασιλική Παπαχαραλάμπους, Ἀνδρέας Ἀνδρεόπουλος, Ἀνδρέας Τσάρας, Γεώργιος Καπουρδέλης, Ἀνδρέας καί Ἰουλία Κοζώνη, Γαβριήλ Οἰκονόμου, Δημήτριος Ἀσημακόπουλος, Δημήτριος Πλούμης, Ἐπαμεινώνδας καί Αἰκατερίνη Ἀρβανίτη, Εὐθύμιος Βαρδακουλᾶς, Δημήτριος καί Αἴγλη Μπότσαρη, Λεωνίδας καί Πολυξένη Τσώνη, Ἀλτάνη Φλωροπούλου, Ἀθηνᾶ Πλατῆ, Ἰωάννης Φούτζηλας, Παρασκευή καί Μιχαήλ Γαρμανῆ, Ἀριστοτέλης καί Βασιλική Ξανθοπούλου, Ἀριστείδης Καλαρίτης, Ἑλένη Κωταντούλα-Σακελλάρη, Δημήτριος Γαλάνης, Λάμπρος Τζαβέλλας, Λεωνίδας Χαραλάμπους-Κολοκύθας, Νικόλαος Τσάρας, Κωνσταντῖνος Κοζώνης, καί οἱ νεώτεροι Γιάννης Βαρδακουλᾶς, Ἀντώνιος καί Παναγιώτα Ἀναστα­σοπούλου, καί Ἰωάννης Ξύκης.

Ἀπολογισμός Ἱδρυμάτων-Κληροδοτημάτων 2020

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου

Ἀπό τό ἔτος 1997 καθιέρωσα τούς Δημόσιους Ἀπολο­γισμούς τῶν Ἱδρυμάτων, μέ τούς ὁποίους ἐνημερώνονταν οἱ πολίτες γιά τήν κατάσταση τῶν Ἱδρυμάτων, γιά τούς Ἀπολογισμούς τούς ὁποίους δημοσιεύσαμε καί γιά τήν ὑλοποίησή τους, ἰδιαιτέρως γιά τήν χορήγηση τῶν ὑποτροφιῶν καί τῶν βοηθημάτων σέ μαθητές καί φοιτητές.

Ἐφέτος (2021) εἶναι ἡ μόνη χρονιά πού δέν μπο­ροῦμε νά κάνουμε δημόσια ἐκδήλωση γιά τούς Ἀπολογι­σμούς τῶν Ἱδρυμάτων τόν Ἰανουάριο μήνα, λόγῳ τῆς ὑγειονομικῆς κρίσεως (πανδημίας τοῦ sars-cov-2) καί ἀναγκαστικά θά γίνη δια­δικτυακά.

Παρά τήν προηγηθεῖσα οἰκονομική κρίση καί τήν ὑγειονομική κρίση πού ἀκολούθησε, τά οἰκονομικά τῶν Ἱδρυμάτων ἄν­τε­ξαν, ἀφοῦ λειτουργοῦν καλά καί αὐτό ὀφείλεται στό Διοικητικό Συμβούλιο, στήν ἄριστη συνεργασία πού ἔχω μέ τά μέλη του, μέ τόν  ἄμισθο Σύμβουλο ὅλων τῶν Ἱδρυμάτων κ. Ἀθα­νάσιο Μίχο καί  μέ τούς Γραμματεῖς τους, τούς ὁποίους εὐχαριστῶ.

Θά ἤθελα νά τονίσω τρία συγκεκριμένα σημεῖα.

1. Ἐνημέρωση γιά σημαντικές ἐνέργειες πού ὑλοποιήθηκαν γιά τέσσερα  Ἱδρύματα.

Στό Ἵδρυμα Δημητρίου καί Βασιλικῆς Παπαχαραλάμπους, πού εἶναι τό σημαντικότερο τῆς πόλης, εἶναι μισθωμένες ὅλες οἱ ὁριζόντιες ἰδιοκτησίες του στήν πολυκατοικία τῶν Ἀθηνῶν, καθώς ἐπίσης ἔχουν κινηθῆ ὅλες οἱ νόμιμες διαδικασίες γιά τήν εἴσπραξη τῶν παλαιῶν ὀφειλῶν τῶν ἐκμισθωτῶν, γιά τούς ὁποίους ἔγιναν ἐξώσεις, μέσῳ τοῦ δικηγόρου τοῦ Ἱδρύματος.

Ὁλοκληρώθηκε ἡ διαδικασία νομιμοποιή­σεως τῆς Παπαχαραλαμπείου Αἰθούσης, ὑλοποιήθηκαν πρόσθετες ἐργασίες πυρασφάλειας καί ἐκδόθηκε τό ἀντίστοιχο πιστοποιητικό  καί  ἐπίσης συντάχθηκαν καί παραδόθηκαν οἱ μελέτες στατικῆς ἐπάρκειας καί παρεμβάσεων. Θά ἀκολουθήσει ἡ ὑλοποίηση τῶν ἀπαραίτητων στατικῶν παρεμβάσεων βάσει τῆς τεχνικῆς περιγραφῆς τῶν ἐργασιῶν καί τοῦ ἀντίστοιχου χρονοδιαγράμματος.

Σέ συνέχεια τῆς ἔκδοσης δικαστικῆς ἀποφάσεως ὑπέρ τοῦ Ἱδρύματος, γιά τόν ἀποχα­ρακτηρισμό τοῦ οἰκοπέδου τοῦ Παπαχαραλάμπους μέ τήν ἐντός αὐτοῦ οἰκία τοῦ διαθέτη καί τήν ἀπόδοση στό Ἵδρυμα, τό Δημοτικό Συμβούλιο μέ ἀπόφασή του, ὑπέβαλε αἴτημα γιά ἔνταξη στό «Πρά­σινο Ταμεῖο» μέ πρόβλεψη ἀντίστοιχης ἀποζημίωσης στό Ἵδρυμα.

Στό Ἵδρυμα Γεωργίου Καπορδέλη-Ἰωάννου Ξύκη, ἐπειδή ἀντικειμενικά δέν μπορεῖ νά ὑλοποιηθεῖ ὁ σκοπός τοῦ διαθέτη πού εἶναι ἡ λειτουργία Μονάδας Φροντίδας Ἡλικιωμένων (ΜΟ.Φ.Η.), σέ συνεργασία καί μέ τήν Διεύθυνση Κοινωφελῶν Περιουσιῶν τῆς Ἀποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικῆς Ἑλλάδος & Ἰονίου, ὑπεβλήθη αἴτημα στό Ἐφετεῖο τῆς Πάτρας γιά ἀλλαγή τοῦ σκοποῦ.

Εἰδικότερα τό αἴτημα ἀλλαγῆς εἶναι ἡ ἀξιοποίηση τοῦ ἀκινήτου ἀπό τρίτους μέσῳ μακροχρόνιας μίσθωσης καί ἀπό τά ἔσοδα τῆς μίσθωσης νά ὑλοποιοῦνται κοινωνικές δράσεις σέ ὑπερήλικα ἄτομα καί νά καλύπτεται μέρος ἤ τό σύνολο τῆς δαπάνης διαβίωσης ὑπερηλίκων  σέ ΜΟ.Φ.Η. Ἡ αἴτηση θά ἐκδικασθεῖ στίς 4 Φεβρουαρίου 2021.

Ἐπισημαίνεται ὅτι ὑπάρχει στενή συνεργασία μέ τό Ἵδρυμα Ξύκη τῆς Ἀμερικῆς τό ὁποῖο ἐνδιαφέρεται γιά τήν  συμμετοχή του στήν διαδικασία.

Στό Ἵδρυμα Ἀνδρέα Κοζώνη, μετά ἀπό διαχρονικές προσπάθειες καί εἰδικότερες ἐγκρίσεις, ὁλοκληρώθηκε ἡ μακροχρόνια ἐκμίσθωση μέ μισθωτή τόν Ναυπάκτιο μηχανικό κ. Δημήτριο Ἀναγνωστόπουλο, μέ ταυτόχρονη ἀξιοποίηση τοῦ ἀκινήτου. Οἱ ἀπαραίτητες ἐπισκευαστικές ἐργασίες ὑλοποιήθηκαν καί ἤδη λειτουργεῖ ὡς  ξενοδοχεῖο μικρῆς δυναμικότητας ἀπό τόν Αὔγουστο τοῦ 2020.

Γιά τήν κληρονομιά Ἀντωνίου καί Παναγιώτας Ἀναστασοπούλου,  ὁλοκληρώθηκε ἡ διαδικασία ἐκκαθάρισης καί ὑποβλήθηκε αἴτημα στό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν γιά τήν ἔγκριση σύστασης τοῦ Ἱδρύματος καί τοῦ Ὀργανισμοῦ λειτουργίας αὐτοῦ. 

Ὁ σκοπός τοῦ Ἱδρύματος, κατά τήν βούληση τῶν διαθετῶν εἶναι νά διατίθενται τά ἔσοδα διά τήν ἀντιμετώπιση λειτουργικῶν ἀναγκῶν τοῦ μέλλοντος νά ἱδρυθεῖ γηροκομεῖο παρά  τῆς  Μητροπόλεως  Ναυπάκτου καί Ἁγ. Βλασίου καί ἐφόσον δέν θά ἔχει ἱδρυθεῖ τό γηροκομεῖον αὐτό, τά ἔσοδα τῆς περιουσίας αὐτῆς νά διατίθενται διά τήν ἀντιμετώπιση ἀναγκῶν ἀπόρων τῆς Περιφέρειας τῆς ἀνωτέρω Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ταυτόχρονα ἀξιοποιοῦνται τά ὑφιστάμενα περιουσιακά στοιχεῖα.

2. Οἱ Ἀπολογισμοί καί Προϋπολογισμοί τῶν Ἱδρυμάτων.

Παρά τίς δυσκολίες, λόγῳ τῆς πανδημίας, συνετά­γησαν οἱ Ἀπολογισμοί καί Προϋπολογισμοί τῶν Ἱδρυμά­των.

Ἀναλύοντας τούς Ἀπολογισμούς καί Προϋπολογι­σμούς προκύπτει ὅτι:

 • Τά τοπικά ἱδρύματα ἀξιοποιοῦν μέ τόν καλύτερο δυνατό τρόπο τήν περιουσία τους μέ τήν ἐκμίσθωση, μετά ἀπό εἰδικότερες ἐγκρίσεις, τοῦ συνόλου τῶν ἀκινήτων μέ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις γιά τίς ὁποῖες ἔχουν δρομολογηθεῖ οἱ τελικές διαδικασίες ἀξιοποίησης. Γιά ὅσα ἔχουν μόνον κινητή περιουσία/μετρητά ἐπίσης γίνεται ἀξιοποίηση τῶν ἀποθεμάτων μέ τόν καλύτερο δυνατό τρόπο.
 • Τά μισθώματα καταβάλλονται κανονικά μέ μικροπροβλήματα λόγῳ τῆς συνεχιζόμενης οἰκονομικῆς κρίσης καί πρόσθετα λόγῳ τῆς πανδημίας τοῦ κορονοϊοῦ.
 • Τά λειτουργικά ἔξοδα ἔχουν συμπιεσθεῖ στό ἐλάχιστο δυνατό κόστος.
 • Ὑλοποιοῦνται μέ εὐλάβεια οἱ σκοποί τῶν δωρητῶν πού διέθεσαν τίς περιουσίες τους γιά κοινωφελεῖς σκοπούς. Μέ τήν ὑλοποίηση τῶν σκοπῶν συμβάλλουμε θετικά στήν στήριξη καί ἀνάπτυξη τῆς τοπικῆς κοινωνίας.

3. Οἱ ὑποτροφίες

Χορηγήθηκαν καί ἐφέτος γιά τό ἀκαδημαϊκό ἔτος 2020-2021 οἱ συνεχιζόμενες καί οἱ νέες ὑποτροφίες καί τά βοηθήματα σέ μαθητές καί φοιτητές.

Μέ τήν χορήγηση τῶν ὑποτροφιῶν καί οἰκονομικῶν βοηθημάτων συμβάλλουμε στήν ἐνίσχυση τῆς δυνατότητας ὁλοκλήρωσης τῶν σπουδῶν τῶν μαθητῶν καί φοιτητῶν μέ ἐπιτυχία. Ἐπιβραβεύουμε τίς προσπάθειες τῶν ὑποψηφίων καί τούς ἀναγνωρίζουμε τό δικαίωμα νά ὑλοποιήσουν τά ὄνειρά τους. Μέ τήν χορήγηση ὑποτροφιῶν γιά μεταπτυχιακές σπουδές, ἀνεβάζουμε τό ἐπίπεδο τῆς ἐξειδικευμένης μόρφωσης στούς ὑποψηφίους καί διευκολύνουμε τήν εἰσδοχή τους στήν ἀγορά ἐργασίας.

Ἐνισχύουμε τούς ἀδύναμους οἰκονομικά συμπολίτες μας νά ἀντέξουν καί νά ξεπεράσουν τίς πρόσθετες δυσκολίες τῆς οἰκονομικῆς κρίσης.

Τά Διοικητικά Συμβούλια τῶν Ἱδρυμάτων/Κληροδοτημάτων καί τό προσωπικό πού ἀπασχολεῖται σέ αὐτά θά συνεχίσουμε μέ τόν ἴδιο ζῆλο τίς προσπάθειές μας γιά τήν χρηστή διαχείριση τῶν κοινωφελῶν περιουσιῶν καί τήν  ἀπρόσκοπτη ὑλοποίηση τοῦ σκοποῦ τῶν διαθετῶν.

Ἀναλυτικά ἡ εἰκόνα τῆς χορήγησης τῶν ὑποτροφιῶν σέ πίνακα εἶναι:

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

1. ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΔΡΕΑ ΤΣΑΡΑ

Συνεxιζόμενες υποτροφίες:

 1. Φραντζόλας Χρήστος του Γεωργίου (2.200,00 ευρώ)
 2. Παίξος Χαράλαμπος του Φωτίου (2.200,00 ευρώ)
 3. Λιόνας Δημήτριος του Αντωνίου (2.200,00 ευρώ)
 4. Ηπειρώτης Μάριος του Θωμά (2.200,00 ευρώ)
 5. Αμπλάς Νικόλαος του Δημητρίου (2.200,00 ευρώ)
 6. Μπίμπας Σπυρίδων του Κωνσταντίνου (2.200,00 ευρώ)
 7. Κρίτσας Βασίλειος του Αθανασίου (2.200,00 ευρώ)
 8. Φραντζόλας Λουκάς του Γεωργίου (2.200,00 ευρώ)

Νέες υποτροφίες:

 1. Μπίμπας Μελέτης του Νικολάου (2.200,00 ευρώ)
 2. Δούρος Ξενοφών του Γεωργίου (2.200,00 ευρώ)

(Με την προϋπόθεση ότι θα εγκριθούν από την Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης).

Συνολικό ποσό που διατίθεται για τις υποτροφίες:22.000 ευρώ

 

2. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Συνεxιζόμενες υποτροφίες:

 1. Φίλιππος Λιώλης του Χαραλάμπους (2.000,00 €)

Νέες Ὑποτροφίες:

 1. Χορηγεί μία (1) υποτροφία για το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος 2019-20.

Δικαιούχος είναι:

Θεοφανία Νικολάου του Κωνσταντίνου (2.000,00 €).

 1. Εντός του τρέχοντος έτους αναμένεται προκήρυξη μίας (1) υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

 Συνολικό ποσό που διατίθεται για τις υποτροφίες:4.000,00 ευρώ

(Με την προϋπόθεση ότι θα εγκριθούν από την Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης).

 

3. ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Δίνεται εφάπαξ βοήθημα 400 ευρώ στους άρρενες μαθητές που αποφοίτησαν από το Επαγγελματικό Λύκειο της πόλης μας και πρώτευσαν στα τμήματά τους:

1ο ΕΠΑ.Λ

 1. Αποστολόπουλος Βασίλειος του Νικολάου.
 2. Θωμόπουλος Ιωάννης του Κωνσταντίνου.
 3. Βαγγέλι Μαρσέλ του Γιάννη.
 4. Στυλιαράς Ευστράτιος του Θεοδώρου.
 5. Καραμπέτσος Κωνσταντίνος του Ανδρέου.
 6. Λαουρδέκης Ανδρέας του Νικολάου.
 7. Τριανταφύλλου Μάρκος του Δημητρίου.

Συνολικό ποσό που διατίθεται για τις υποτροφίες: 2.800 ευρώ.

 

4. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Α. ΚΟΖΩΝΗ

Χορηγεί 80,00 ευρώ μηνιαίως σε δύο μαθητές - άπορους και άριστους - του 1ου  Γυμνασίου Ναυπάκτου από την Α’ Γυμνασίου έως την αποφοίτηση τους από το 1ο Ενιαίο Λύκειο Ναυπάκτου εφόσον εξακολουθουν να πληρούν τις προϋποθέσεις (Άποροι και Άριστοι)

Δικαιούχοι είναι οι:

 1. Σακαβέλη Μαρία - Θεοδώρα
 2. Λάμπρου Μαργαρίτα

Συνολικό ποσό για το Σχολικό Έτος 2020-21:  1.600 ευρώ

5. ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΜΑΡΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ – ΝΟΒΑ

Χορηγεί χρηματικό βραβείο διακοσίων (200) ευρώ σε τρείς φοιτητές, αποφοίτους των δύο Γενικών Λυκείων της Ναυπάκτου και του ΕΠΑ.Λ  που έλαβαν τον ανώτερο βαθμό πρόσβασης στις Πανελλήνιες Εισαγωγικές Εξετάσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε οποιαδήποτε Σχολή.

Δικαιούχοι είναι:

1ο Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου:

Παναγιωτοπούλου Φωτεινή του Γεωργίου

2ο Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου:

Κατσαντώνη Ζωή του Κωνσταντίνου

1ο ΕΠΑ.Λ (Ἐπαγγελματικό Λύκειο) Ναυπάκτου:

Τριανταφύλλου Μάρκος του Δημητρίου

Συνολικό ποσό που διατίθεται για τα βραβεία: 600 ευρώ.

6. ΙΔΡΥΜΑ (Μαθητική Υποτροφία) ΔΗΜ. & ΒΑΣ. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑ­ΜΠΟΥΣ

Χορηγεί εφάπαξ οικονομικό βοήθημα (βραβείο) 200,00 ευρώ (και στους ισοβαθμίσαντες μοιράζεται σε ίσα μέρη) σε τρεις  αρίστους, άρρενες μαθητές κάθε τάξης που προτείνονται από τους Συλλόγους Καθηγητών του 1ου και του 2ου Γενικών Λυκείων της Ναυπάκτου.

Δικαιούχοι είναι:

1ο Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου:

 1. Α΄ τάξη: Φλώρος Γεώργιος του Αντωνίου (19,8)

2. Β΄ τάξη: Ντζουμάνης Άγγελος του Ιωάννου (20)

Καρακώστας Δημήτριος του Κωνσταντίνου (20)

3. Γ΄ τάξη: Μαυρομύτης Ιωακείμ του Κωνσταντίνου (20)

2ο Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου:

1.   Α΄ τάξη: Λώλος Χρήστος του Γεωργίου (20)

Ντάλλας Φώτιος τοῦ Βασιλείου (20)

Σαλούρος Σταύρος του Δημητρίου (20)

 1. Β΄ τάξη: Κουτσογιάννης Ιωάννης του Σωκράτη (20)

Κουτσογιάννης - Κορκόντζελος Χρήστος του Νικολάου (20)

Κωτσόπουλος Ιωάννης του Χρήστου (20)

 1. Γ΄ τάξη: Βασιλόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου (20)

Δούρος Ξενοφών του Γεωργίου (20)

Ευαγγέλου Χρήστος του Ιωάννου (20)

Συνολικό ποσό πού διατίθεται γιά την μαθητική υποτροφία: 1.200 ευρώ.

 

7. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜ. ΠΛΟΥΜΗ

Χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές που κατάγονται από την Αμπελακιώτισσα. Τό ποσό της υποτροφίας είναι 125 ευρώ μηνιαίως (ή 1.500,00 ευρώ ετησίως).

Συνεxιζόμενες ὑποτροφίες:

 1. Αμαλία - Άννα Κοργιαλά του Ίωάννη
 2. Κωνσταντίνος Κότσαλος του Δημητρίου
 3. Νικόλαος Σούρσος του Ηλία
 4. Κωνσταντίνος Τσιακούμης του Αλεξάνδρου
 5. Σπυρίδων Βλάχος του Αντωνίου
 6. Ελένη Πλούμη του Γεωργίου
 7. Χριστίνα Κόκκαλη του Δημητρίου

Νέες υποτροφίες

Αναμένεται η  απόφαση της Επιτροπής χορηγήσης υποτροφιών για δύο νέες υποτροφίες για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

 1. Αθανάσιος Θεοφάνης του Δημητρίου
 2. Βασίλειος Κανέλλος του Χρήστου

Συνολικό ποσό που δίνεται για υποτροφίες: 13.500 ευρώ.

(Με την προϋπόθεση ότι θα εγκριθούν από την Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης).

8. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΩΑΝ. ΒΑΡΔΑΚΟΥΛΑ

Χορηγεί οικονομικό βοήθημα  σε ορφανούς και αδύναμους οικονομικά μαθητές και μαθήτριες του 1ου Γενικού Λυκείου Ναυπάκτου και επιβραβεύει τους κατ΄ έτος απόφοιτους μαθητές και μαθήτριες του ίδιου Λυκείου που επιτυγχάνουν σε Ανώτατες Σχολές αν αυτοί προέρχονται από αδύναμες οικονομικά οικογένειες. Μοναδικά κριτήρια για την χορήγηση του βοηθήματος είναι η επίδοση (βαθμολογία μεγαλύτερη από 16) και το ήθος κάθε υποψηφίου.

Για την Σχολική Χρονιά 2019-20 δεν υπάρχει μαθητής που να εκπληρώνει τις προϋποθέσεις.

9. ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑ

Χορηγεί υποτροφία επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200,00) ευρώ (600,00 ευρώ μηνιαίως) για ένα έτος, σε πτυχιούχους για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 υπότροφος είναι η:

 • Θεοδώρα Φουσέκη του Χρήστου, Πτυχιούχος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών, για μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Queens της Νέας Υόρκης, στον Τομέα «Υγεία και Άσκηση».

Συνολικό ποσό που δίνεται για υποτροφίες: 7.200 ευρώ.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ:    52.900 ευρώ.

 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2020 (νέο)

 

 1. ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ:    500 ευρώ
 2. ΑΘΛΗΤ. ΣΥΛΛΟΓ. "Π.Α.Σ. Ν/ΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ":      500 ευρώ
 3. ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΗ:            -
 4. ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ: (αναφέρθηκε - 1.200 ευρώ)
 5. ΑΠΟΡΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ: 400 ευρώ
 6. ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ: -

ΣΥΝΟΛΟ:       3.400 ΕΥΡΩ

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ:

56.300 ΕΥΡΩ

Ὁ Λόγος τοῦ Σεβασμιωτάτου ΕΔΩ

Δεῖτε Φωτογραφίες ΕΔΩ

Επικαιρότητα

Μία ακόμη σημαντική παρέμβαση του Δήμου Ναυπακτίας προς τη βιώσιμη ανάπτυξη
Συνάντηση του Δημάρχου Ναυπακτίας κ. Β. Γκίζα με τον Περιφερειάρχη κ. Ν. Φαρμάκη
Ένα ακόμη βήμα πιο κοντά στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων του 1ου Γυμνασίου-Λυκείου Ναυπάκτου
Το εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Δωρεάν RAPID TESTS
Ενημέρωση για επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID19 στη Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Ναυπακτίας
Η δημόσια αναφορά του Δημάρχου Ναυπακτίας κ.Βασίλη Γκίζα στο πρόσωπο του εκλιπόντος πρώην Αντιδημάρχου Κώστα Καρακώστα
Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας για το θάνατο του πρώην Αντιδημάρχου Κώστα Καρακώστα
Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για τα ραντεβού στα ΚΕΠ | rantevou.kep.gov.gr
«Π.ΟΜ.Α.μεΑ Δ.Ε. & Ν.Ι.Ν.: Συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας, κ. Χ. Μπονάνο»
Ο Δήμος Ναυπακτίας συμμετείχε στην «Ώρα της Γης»
Το μήνυμα του Δημάρχου Ναυπακτίας κ. Βασίλη Γκίζα για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821
Ὁ θεραπευτικός χαρακτήρας τῆς Ὀρθοδοξίας τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου
Συνέντευξη του Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιεροθέου στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ
Ο Δήμος Ναυπακτίας τιμά την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 | Αναλυτικά το Πρόγραμμα
Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας στήν Ναύπακτο
Το επετειακό λογότυπο του Δήμου Ναυπακτίας για τους εορτασμούς των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση
Νέα τηλεφωνική γραμμή για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών από το Γ.Ε.Φ.
Ενημέρωση για κρούσμα COVID19 στη Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Αποκλειστικά με ραντεβού η δια ζώσης εξυπηρέτηση στο ΚΕΠ Ναυπάκτου
Εντάχθηκε προς χρηματοδότηση το έργο αντικατάστασης αμιαντοσωλήνων στην οδό Αθ.Νόβα
Δωρεάν rapid tests για τους δημότες στο Κτήριο Τσώνη
Μια μεγάλη νίκη για τη Ναυπακτία και τη Βαράσοβα
1.080 εμβολιασμοί έως σήμερα στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου
Drive Through RAPID TESTS στον εξωτερικό χώρο του ΚΕΠ Ναυπάκτου
Δήλωση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου γιά τό σχεδιαζόμενο αἰολικό πάρκο στήν Βαράσοβα
Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας κατά του αιολικού πάρκου στη Βαράσοβα
Κλειστή από την Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2021 η οδός Σοϊδά
Ενημέρωση για κρούσμα COVID19 στο Κ.Ε.Π. Ναυπάκτου
Εγκρίθηκε η ένταξη του έργου ανάπλασης-ανάδειξης της Πλατείας Τζαβελλαίων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Εγκρίθηκε η μελέτη για την κατασκευή των πεζοδρομίων στο ανατολικό τμήμα της Ναυπάκτου
Ενημέρωση του Κέντρου Υγείας Ναυπάκτου για τους εμβολιασμούς
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανοίγει τον δρόμο για την ενεργειακή αυτονόμηση των ΟΤΑ και του πρωτογενούς τομέα
Ξεκινά η επόμενη φάση των παρεμβάσεων ανάπλασης στο Ιστορικό Κέντρο
Ἑορτή Ἁγίου Πολυκάρπου στήν Ναύπακτο, μέ χειροτονία Πρεσβυτέρου
Οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
Με την Ομοσπονδία συναντήθηκε ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κ.Βασίλης Γκίζας
Πανηγυρίζει ο ιερός ναός Αγίου Πολύκαρπου Μαμουλάδας
Αυστηροποίηση των μέτρων στον Δήμο Ναυπακτίας
Από γκρίζο... πράσινο!
Rapid Tests στην Πλατεία Φαρμάκη από τις Κινητές Μονάδες Υγείας

Πολιτισμός - Σύλλογοι

Η Ο.ΣΥ.Ν για το θάνατο του Κώστα Καρακώστα
Κυκλοφόρησε η Ναυπακτιακή Φωνή του Μαρτίου
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΕΛΛΑΔΑ
Περιοδικό "Η Δάφνη" - Πανηγυρικό τεύχος: 1821-2021 200 χρόνια ελευθερίας
Πολιτιστικός Σύλλογος Τρικόρφου - Εθελοντική Αιμοδοσία
Σύλλογος Αραχωβιτών Ναυπακτίας - Ψηφιακή έκδοση ημερολογίου
Γενικές εξετάσεις αίματος για τους αιμοδότες από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τρικόρφου
Γιάννη Χαλάτση «Εικονίσματα Ναυπακτίας: τόποι μνήμης»
Tο Πατριδοτοπικό Κίνημα της Ναυπακτίας αποχαιρετά τον Κώστα Μάντη
Η καινούρια ιστοσελίδα του Συλλόγου Ελατιωτών Ναυπακτίας
Ευχές από το Σύλλογο Αγίου Δημητρίου Ναυπακτίας
Ευχές από το Σύλλογο Δορβιτσωτών Ναυπακτίας
Ενημέρωση και ευχές από το Σύλλογο Απανταχού Αμπελακιωτισσιωτών Ναυπακτίας
Ευχές από το Σύλλογο της Αράχωβας
Ευχές από τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Δάφνης "Η Πρόοδος"
Σύλλογος Ποκιστιάνων Ναυπακτίας - Ημερολόγιο 2021
Ευχές από το Σύλλογο Γραμμενιοξυωτών
Ευχές από τον Όμιλο Σιμιωτών Ναυπακτίας
Ευχές από το Σύλλογο της Φαμίλας
Ευχές από το Σύλλογο Χομοριτών Ναυπακτίας
Ευχές από το Σύλλογο Ποκιστιάνων Ναυπακτίας
Ευχές από την Ένωση των Απανταχού Μηλεωτών Ναυπακτίας
Ο πολιτιστικός σύλλογος Μαμουλάδας κοντά στους συνανθρώπους μας
"Έφυγε" ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ελατούς, Γιάννης Κοτρότσος
“Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΧΟΜΟΡΗΣ” είναι κοντά σας…
Ανακοίνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμπελακιώτισσας
Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Απανταχού Χομοριτών
Σύλλογος Δορβιτσωτών " Η Αναγέννηση" - Εορτασμός υψώσεως του Τιμίου Σταυρού
Beach Volley: Τουρνουά Blind Mix στη Ναύπακτο
Κυκλοφόρησε το βιβλίο ''Στα δυτικά της Ρούμελης'' Ιστορία - Λαογραφία του Παντελή Σπ. Σπαρτινού
AHEPA CUP 2020 Beach Volleyball tournament
«Τα καλούδια της μάνας μου» - To νέο βιβλίο του Θανάση Καλαβρουζιώτη
Πολιτιστικός σύλλογος Ανωχωριτών - Ενημέρωση σχετικά με τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις
Σύλλογος Δορβιτσωτών " Η Αναγέννηση" - Δελτίο τύπου για τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις
Ο εορτασμός του Αγίου Πνεύματος στη Δορβιτσά
"Ο εν Πάτραις Ναυπακτιακός Σύνδεσμος»: Από τους Αγ. Πάντες… στον Αγ. Χαράλαμπο
Ναυπακτιακός Σύνδεσμος Εν Πάτραις - "Ο Άγιος Χαράλαμπος" - Nαυπακτιακή Φωνή
Καταφύγιο Ναυπακτίας «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ»
Σύλλογος Αγίου Δημητρίου Ναυπακτίας - ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ
Σύλλογος των Απανταχού Χομοριτών - ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ