Γραμματειακή Υποστήριξη Συλλόγων

Εκτύπωση

osyn

Προκειμένου να διευκολύνουμε τη γραμματειακή υποστήριξη των συλλόγων παραθέτουμε έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής (Δ/νση Αθλητισμού και Πολιτισμού) με τα οργανωτικά θέματα των πολιτιστικών μη κερδοσκοπικών σωματείων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν 281/1914 αρ. 29,30 και 32, Ν 6253/1934: αρ. 3, Αστικός Κώδικας : άρθρα 78 έως 106 & άρθρα 61 έως 77 περί νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου) καθώς και ενδεικτικά πρότυπα σύνταξης Οικονομικών και Διοικητικών Πεπραγμένων όπως αυτά θα πρέπει να συντάσσονται και να κατατίθενται κατ΄ έτος στην εν λόγω υπηρεσία.

Τα πρότυπα έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα, είναι δεσμευτικά ως προς την ουσία τους σε εφαρμογή πάντα του καταστατικού του Σωματείου και ενδεικτικά ως προς την μορφή τους· δύνανται ασφαλώς να αλλάζουν ανάλογα με τις αποφάσεις των οργάνων κάθε Σωματείου.
Οργανωτικά Θέματα
Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης
Οικονομικός Απολογισμός
Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής

Τελευταία Ενημέρωση ( Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017 19:42 )