Προγραμματισμός αθλητικών δραστηριοτήτων για το έτος 2017

Εκτύπωση
logo_dimou
Οι αθλητικοί σύλλογοι και σωματεία που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Ναυπακτίας, παρακαλούνται να μας γνωστοποιήσουν εγγράφως τις προτάσεις τους με αίτημα, ήτοι:
1. Αίτημα, με τις δραστηριότητες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν το έτος 2017, οι αθλητικοί σύλλογοι και σωματεία που επιθυμούν επιχορήγηση από το Δήμο.
2. Αίτημα, με τις προτάσεις τους για τους αθλητικούς αγώνες που θα πραγματοποιήσουν σε συνεργασία με τον Δήμο (συνδιοργάνωση) για το έτος 2017, οι Φορείς - Σωματεία & Σύλλογοι που δραστηριοποιούνται εντός & εκτός Δήμου μας.

Οι προτάσεις (αίτημα) να είναι τεκμηριωμένες με κατά προσέγγιση προϋπολογισμό εξόδων της εκδήλωσης, ημερομηνία και χώρου διεξαγωγής.

Οι Φορείς - αθλητικοί Σύλλογοι και Σωματεία παρακαλούνται να υποβάλλουν τα αιτήματα μέχρι 10/02/2017 (καταληκτική ημερομηνία), ώστε να γίνει ο προγραμματισμός από τον Δήμο διαφορετικά δεν θα επιχορηγηθούν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα Αθλητικά Σωματεία και οι Σύλλογοι που επιχορηγούνται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης , καθώς και τα Σωματεία που συμμετέχουν σε συνδιοργανώσεις με τον Δήμο, υποχρεούνται να υποβάλλουν σύμφωνα με τα άρθρα 41 του Ν. 4129/13 (ΦΕΚ. 52 Α΄) και 10 Β΄του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ. 112 Α΄) τα κάτωθι δικαιολογητικά προκειμένου να επιχορηγηθούν από τον Δήμο.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙ Η ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

1. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
 Αίτηση του Συλλόγου προς το Δημοτικό Συμβούλιο που περιλαμβάνει τις εκδηλώσεις στις οποίες αφορά αυτή η επιχορήγηση, συνοδευόμενη με αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων των εκδηλώσεων αυτών και προϋπολογισμό της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας για το επόμενο έτος ( Άρθρο 7 παρ. 2 του β.δ/τος της 17.5/15.6.1959)
 Καταστατικό με πρόσφατη θεώρηση ή βεβαίωση του Γραμματέα Πρωτοδικείου ότι έχει εγγραφεί (καταχωρηθεί) στο βιβλίο Σωματείων. (Άρθρο 61,78 και 83 του Αστικού Κώδικα) και δεν έχει τροποποιηθεί .

 Απόσπασμα πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ , (σύστασης σε σώμα).

1) ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Τα δικαιολογητικά για εκκαθάριση δαπανών με διάφορους φορείς που πρέπει να υποβληθούν στη Δ/νση Αλληλεγγύης & Κοιν. Υποθέσεων - Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Παιδείας, είναι:

 Αίτημα του ενδιαφερόμενου φορέα.
 Προϋπολογισμός δαπανών εκδήλωσης
 Πρακτικό Φορέα - Σωματείου - Συλλόγου «περί έγκρισης πραγματοποίησης εκδήλωσης - προϋπ/σμό εκδήλωσης- ημερομηνία εκδήλωσης»
 Καταστατικό με πρόσφατη θεώρηση ή βεβαίωση του Γραμματέα Πρωτοδικείου περί καταχώρησης στο Βιβλίο Σωματείων, και δεν έχει τροποποιηθεί.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ.
 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί αποδοχής επιχορήγησης
 Γραμμάτιο είσπραξης.(Δεν προβλέπεται η θεώρηση των γραμματίων είσπραξης για τα αθλητικά σωματεία - άρθρο 6 του Ν. 2725/1999)
 Φωτοτυπία της εγγραφής της επιχορήγησης από το βιβλίο εσόδων -εξόδων του συλλόγου.
 Πρακτικό Δ.Σ περί εξουσιοδότησης σε μέλος για την είσπραξη της επιχορήγησης , αν δεν ορίζεται στο καταστατικό.
 Υποβολή απολογισμού της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του συλλόγου και ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης ‘η χρηματοδότησης που έλαβε και είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίσθηκε. Με τα ανωτέρω υποχρεούται να συνυποβάλλει και τον προϋπολογισμό του για το επόμενο έτος( Άρθρο 41 του ν. 4129/13) στους φορείς από τους οποίους εποπτεύονται, καθώς και στους φορείς επιχορήγησης αφού αυτοί δεν ταυτίζονται και στο ελεγκτικό συνέδριο, με το πέρας διμήνου από την λήξη του οικονομικού έτους. Χωρίς την υποβολή από τους επιχορηγούμενους φορείς των στοιχείων, οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε καμία απολύτως επιχορήγηση ή και χρηματοδότηση.
 Επιπλέον με το άρθρο 10 Β ν. 3861/10 υποχρεούνται οι φορείς που επιχορηγούνται κατά την παρ. 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, με ποσό άνω των 3.000,00€ συνολικά ετησίως να δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ απολογιστικά στοιχεία δαπανών όπου αναφέρονται τα νόμιμα παραστατικά που αφορούν στο ποσό της επιχορήγησης. Η παράλειψη της δημοσίευσης των ανωτέρω συνεπάγεται και τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους περαιτέρω επιχορήγηση.
 Τιμολόγια για τα ποσά που κατέβαλε ο φορέας για δαπάνες της εκδήλωσης (παραστατικα δαπανών).
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΥΨΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τελευταία Ενημέρωση ( Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017 19:21 )